Melding Bijgebouw thumbnail

Melding Bijgebouw

Published Jun 21, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Prefab Bijgebouw Beton

21. Indien meerdere eigenaars participeren in een verkavelingsproject worden de kosten voor de aanleg van de wegenis verdeeld à rato van ieders deel in de totale oppervlakte of overeenkomstig een door de verkavelaar vastgelegde verdeelsleutel. Art. 22. De opdracht voor de uitvoering van de werken door de gemeente, kan slechts worden gegeven nadat de verkavelaar bij een erkende financiële instelling een waarborg heeft gesteld ten gunste van de gemeente ten behoeve van de financiering van die werken ten bedrage van de totaliteit van de in onderhavige verordening bepaalde som.23 (houten bijgebouw). Het bedrag van de waarborg is minstens gelijk aan het geheel van de kosten lastens de verkavelaars, vermeerderd met 10%, voor onvoorziene werken en werken uit te voeren tegen prijzenborderel, ze omvatten: • de aannemingsprijs op het bedrag van de raming van de werken; • de honoraria van de ontwerpers van de werken vermeld in de volgende alinea; • de kosten van de aanbesteding van de werken; • de geraamde kosten van de leveringen en de werken, met inbegrip van de wedden en de lonen te betalen volgens het bestaande retributiereglement voor werken uitgevoerd door de werklieden van de gemeente; Bouwen & Wonen Zemst 2012 Art (kostprijs houten bijgebouw).

Art. 25. §1 §2 §3 Art (bed and breakfast in bijgebouw). eiken poolhouse. 26. §1 §2 §3 §4 • de geraamde kosten voor de aanleg van de leidingen voor de in de verkavelingsvergunning opgelegde nutsleidingen; • de geraamde kosten van de controle op alle werken en leveringen in dit artikel; • de al dan niet forfaitair geraamde kosten voor de verdere inrichtingen van het openbaar domein; deze kosten betreffen o.

beplantingen, straatmeubilair, voetpaden, verkeerstekens en straatnaamborden. Aan die erkende financiële instelling moet tevens de onherroepelijke opdracht worden gegeven om de bedragen over te maken die door de gemeente worden gevorderd - eiken poolhouse. De verkavelaar kan niet tussenkomen om de betalingen te doen stopzetten of belemmeren. De betalingen moeten door de bank worden uitgevoerd binnen 15 kalenderdagen na vordering door de gemeente.

De waarborg die gesteld is wordt als volgt verminderd met het bedrag dat de verkavelaar is verschuldigd aan de gemeente: voor wat de kosten van de grondverwervingen betreft, onmiddellijk nadat het bedrag van die kosten gekend is; voor wat betreft de uitrusting van de wegen, openbare ruimten, gebeurlijke voetwegen en alle infrastructuurwerken volgens een maandelijkse opgave in evenredigheid met het vorderen van de werken - regularisatie bijgebouw.

Bijgebouw Tuinhuis

De maandelijkse vorderingsstaat wordt opgesteld en verantwoord door de aannemer van de werken en goedgekeurd door de ontwerper. De vordering van de kosten van de werken zal gebeuren aan de hand van facturen; voor wat betreft de nutsleidingen op het eerste verzoek van de gemeente en volgens de kostenopgave van de onderscheiden nutsmaatschappijen. bijgebouw op scheidingslijn.

Uitzondering wordt hier gemaakt voor erkende sociale bouwmaatschappijen; aan de voorwaarden van het Algemeen Reglement voor de voeding en de aanleg van het elektriciteits-, gas- en teledistributienet - bijgebouw verzekeren. De netbeheerder heeft het recht te eisen dat in de gebouwen waar het totaal opgesteld vermogen worden overschreden, een door haar behoorlijk bevonden lokaal tot haar beschikking www.

Wanneer de bevoorrading van een verkaveling de installatie van één of meer transformatiestations nodig maakt, mag de netbeheerder elke aftakking afhankelijk maken van het ter beschikking stellen van de nodige gronden of lokalen door de eigenaar of de bouwheer (huis met bijgebouw te huur). Art. 27. Om de praktische modaliteiten van de grondafstand en/of de financiering van de werken te regelen stelt de gemeente binnen 3 maand na het afleveren van de verkavelingsvergunning aan de verkavelaar een overeenkomst voor.

Indien om redenen buiten de wil van de gemeente of de verkavelaar deze termijnen worden overschreden, worden deze termijnen in onderlinge overeenkomst gewijzigd. Hoofdstuk III. Technische voorwaarden Afdeling III.1 De rooilijn en de wegenisaanleg Art. 28. Het uit te rusten openbaar domein wordt ingericht volgens de principes van de inrichting van diverse wegencategorieën beschreven in het gemeentelijk mobiliteitsplan.29. Er kunnen snelheidsremmende, verfraaiende en/of andere uitrustingen worden opgelegd binnen de verkaveling. De wegenis dient ontworpen te worden volgens de, op dat moment gangbare, technische inzichten. Afdeling III.2 Riolering en nutsvoorzieningen Art. 30. De opgelegde nutsleidingen worden aangelegd overeenkomstig de voorschriften van enerzijds het bestek en anderzijds van de nutsmaatschappijen in toepassing van de geldende reglementering.

Eikenhouten Bijgebouw Op Maat31. bijgebouw in agrarisch gebied. § 1 Alle straten worden aangelegd met een gescheiden stelsel. § 2 Het rioleringsnet wordt aangelegd en aangesloten op het bestaande net, indien nodig middels een pompstation, op kosten van de verkavelaar. § 3 Bij de aanleg van de riolering wordt ten overstaan van elk perceel in een droogweerafvoer en regenwaterafvoer wachtaansluiting voorzien voor de latere huisaansluiting.

§ 4 De op het terrein aanwezige afwaterstelsels moeten waar mogelijk behouden blijven en indien nodig worden verlegd en geprofileerd op kosten van de verkavelaar. Art. 32. De aansluiting op het bestaande rioleringsnet van de nieuw aan te leggen riolering moet onmiddellijk worden ten uitvoer gelegd. Art. 33. Als de mogelijkheid bestaat in een nieuwe verkaveling de RWA-afvoer in open gracht te voorzien in plaats van in buizen dan zal dit in de verkaveling worden opgelegd.

Art. 34. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de verkavelaar de aanleg van de volgende nutsvoorzieningen opleggen: • waterleidingsnet; • gasnet indien de gasleidingen op minder dan 100 meter van de verkaveling komen; 37 • • • • elektriciteitsnet voor de laagspanning; radio en televisienet; openbare verlichting; de leidingen voor telefoon of datatransmissie in het algemeen - bijgebouw meer dan 40m2.

BOUWWERKEN EN CONSTRUCTIES Hoofdstuk I. Gebouwen Afdeling I.1 Algemene voorschriften Art. 35. Het gebouw moet zodanig worden ontworpen dat er geen wegenisinfrastructuur, bovengrondse constructie-elementen of straatmeubilair en beplantingen moet verplaatst worden. Indien niet anders mogelijk, valt de eventuele verplaatsing ervan ten laste van de bouwheer. Art. 36. Na het beëindigen van de werken dienen de goten, de boordstenen, het wegdek, het voetpad, het fietspad en de groenstrook volledig te worden hersteld op kosten van de bouwheer.

De bouwheer dient er ook op toe te zien dat geen materialen in de straatkolken terechtkomen om verstopping te vermijden. Inzonderheid betreft het hier mortelspecie, zand, enz... Voor de inname van het openbaar domein dient de goedkeuring van de politie te worden bekomen. eiken bijgebouw riet. Art. 37. Bij de melding van de aanvang der werken kan de bouwheer een recente plaatsbeschrijving bijvoegen inclusief minimum 3 foto’s van het openbaar domein en de riolering; bij ontstentenis daarvan wordt het openbaar domein en de riolering geacht in goede staat te zijn.

Pinterest Tuin Bijgebouw Zwembad

38. Na het uitzetten van de bouwwerken door de aannemer van de bouwheer dient, met een door de gemeente ter beschikking gesteld formulier, de gemeente verwittigd te worden teneinde de inplanting te kunnen nameten en de rooilijn en het hoogtepeil van de bouwwerken te kunnen vaststellen. Afdeling I - garage bijgebouw.2 Hoofdgebouwen Art.

§ 1 Bij de inplanting van de woning en indien er nieuwe autostaanplaatsen worden voorzien in een bestaand hoofdgebouw dient rekening te worden gehouden met het algemeen principe dat gebouwen bij voorkeur op min. 5m achter de rooilijn worden ingeplant indien een rooilijn is vastgesteld en op minimum 11m uit het midden van de voorliggende wegas indien geen rooilijn is gekend.§ 2 De voorgevel van het hoofdgebouw dient voor minimaal 1/3 van zijn totale breedte de bouwlijn te volgen. Art. 40 (bijgebouw landelijke stijl). Er dient een zijdelingse bouwvrije strook van 3m gerespecteerd te worden. In deze bouwvrije strook mogen geen constructies worden geplaatst. Indien er zich een wachtgevel op de perceelsgrens bevindt of indien de plaatselijke stedenbouwkundige toestand het niet toelaat een bouwvrije strook voor te behouden, dient er met een gemene muur op de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd.

Art. 41. De afstand van de achtergevellijn tot de achterste perceelgrens bedraagt minimum 8 m. Bij percelen, met een diepte minder dan 30m,kan de afstand uitzonderlijk minimum 5 m bedragen. Art. 42. Voor één- of meergezinsgebouwen dient rekening te worden gehouden met het principe dat de bouwdiepte maximaal 15 m bedraagt op de gelijkvloerse verdieping en max (huis te koop met bijgebouw).

Afwijkingen zijn mogelijk mits rekening wordt gehouden met volgende criteria: • de bouwdiepte van de vergunde of vergund geachte bebouwing op de aanpalende percelen; • de overwegende bouwdiepte in dat gedeelte van de straat en de inplanting van de gebouwen op de aanpalende percelen; • de verhouding tussen de grondoppervlakte van het gebouw en de oppervlakte van het betreffende perceel; • de impact van het gebouw op de aanpalende percelen, zowel ruimtelijk als op het vlak van de privacy.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Kinesist Werchter

Published Jun 15, 24
4 min read

Kinesist Geconventioneerd

Published Jun 13, 24
7 min read

Kinesist Nevele

Published Jun 13, 24
4 min read